Privatlivspolitik

Stotec Danmark ApS, Fredericiavej 88D, 7100 Vejle, CVR. 38815393

Vejle, den 25.05.2018

 

Stotec Danmark ApS dataansvar:

Stotec Danmark ApS – fremadrettet kaldet Stotec – behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for Stotec’s databehandling er, at Stotec kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte forretningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Stotec behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige. Dog senest 5 år efter det kalenderår hvor vi er har modtaget dine data.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Stotec er dataansvarlig, og vil sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har Stotec udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

 

Kontaktoplysninger på virksomhedens dataansvarlige:

CVR nr.: 38815393

Kontaktperson: Direktør Tonny Kristiansen

Arbejdsadresse: Fredericiavej 88D, 7100 Vejle

Privatadresse: Borgvold 18, 5 sal, 7100 Vejle

Telefonnr.: 75841166 / 40337868

Mail: post@stotec.dk eller tonny@stotec.dk

 

Behandling af personoplysninger:

Stotec behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger på kunderelationer sendt via danske kommuner, regioner eller dig: Kontaktoplysninger som navn, forretningsadresse, postadresse, evt. telefonnummer, e-mailadresse samt bruger-id eller i sjældne tilfælde cpr. nummer.

Ved forretningsadresse forstås adressen på dit forretningssted.

Ved postadresse forstås den adresse, som du eller bestiller har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor på forretningsadressen.

 

Stotec tilkommer oplysninger fra:

 • Bevillingsmyndigheder fra danske kommuner
 • Danske regioners indkøbsfunktioner i forbindelse med leverancer til danske hospitaler
 • Danske forhandlere af sygeplejeartikler
 • Dig selv

 

Stotec’s formål med behandling af dine personoplysninger:

Stotec behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • At det er nødvendigt for at opfylde indkøbers krav i forbindelse med levering og fakturering
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav

 

Stotec behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang Stotec behandler dine personoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i en periode for at være i stand til at dokumentere leverancen.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Stotec videregiver ikke personoplysninger til virksomheder eller personer til markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Stotec opbevarer dine personoplysninger i en periode fra leverancen i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer Stotec dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for leverancen.

 

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når Stotec

behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse og retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Stotecs behandling, ved at henvende dig til Stotec’s dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger Stotec om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:

Stotec forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Stotec’s hjemmeside.

 

Revisionshistorik:

Bilaget er udarbejdet af Stotec Danmark ApS den 25.05.2018 af Tonny Kristiansen

Stotec.dk benytter cookies til analytiske formål for at sikre dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Mere info